โครงสร้างบริหาร

พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.
น.ธ.เอก,อภิธรรมบัณฑิต,พธ.ม.กิตติมศักดิ์
เจ้าสำนักศาสนศึกษา
พระปลัดพิเชษฐ์ ญาณวโร
น.ธ.เอก,ศน.บ.,กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษา
พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม ดร.
นธ.เอก,อภิธรรมบัณฑิต,พธ.ม.,พธ.ด
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษา
ครูใหญ่แผนกธรรมครูใหญ่แผนกอภิธรรม ครูใหญ่แผนกบาลี
พระสันติ สนฺติกโร
นธ.เอก,พธ.บ
พระอานุภาพ คุณงฺกโร
นธ.เอก,พม,อภิธรรมบัณฑิต
พระมหาอมร มหาลาโภ
นธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,พธ.ม
ครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมแผนกอภิธรรม แผนกบาลี
พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
นธ.เอก,ป.ธ.๑-๒,ม.๓,อภิธรรมบัณฑิต
อ.กุหลาบ มงคล
ธศ.เอก,ป.ตรี,อภิธรรมบัณฑิต
พระมหานพรัตน์ อภิรโต
นธ.เอก,ป.ธ.๕,พธ.บ
พระจักรกริช ปิยธมฺโม
น.ธ.เอก,พธ.บ,พธ.ม
อ.ปกรณ์ วุฒิ
น.ธ.เอก,ป.ตรี,อภิธรรมบัณฑิต
พระธนบดี โสตฺถิโก
ป.ธ.๑-๒,น.ธ.เอก,พธ.บ.
อ.ฟองรัตน์ อุปโย
ธ.ศ.เอก,อภิธรรมบัณฑิต,ป.ตรี
พระประสิทธิ์ ปรกฺกโม
นธ.เอก,พธ.บ
พระรังสิต โชติวิริโย
นธ.เอก,ศึกษา พธ.บ
เจ้าหน้าที่ประจำ
ฝ่ายธุรการ-เอกสารเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายดูแลทั่วไป
พระประกฤษฎิ์ ฐานิสฺสโร
นธ.เอก,พธ.บ
พระนิคม พุทฺธสโร พระเขมชาติ อนาลโย
พระอาทิตย์ อสิญาโณพระวรากร โฆสิตสทฺโท
นธ.เอก,ศึกษา พธ.บ
ส.ณ.จิรายุทธ ศึกษาพงษ์พันธ์
ส.ณ.ปราโมทย์ ชาวสวน ส.ณ.อภินันท์ จองคำ

1202total visits,1visits today