สำนักงานโสตทัศนูปกรณ์

กองงานเลขานุการเจ้าอาวาส ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดระบบสารสนเทศน์ภายในวัด
  • งานเอกสาร ธุรการ และงานคอมพิวเตอร์
  • จัดทำสื่อวีดีทัศน์ ภาพ เสียง
  • จัดทำเวปไซต์ www.watrampoeng.com www.watrampoeng.net
  • จัดทำ Facebook  Twister instagram และ Social Media ของทางวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
  • จัดทำ Youtube Channel
  • จัดทำ วิทยุออนไลน์
  • จัดทำหนังสือธรรมะ
  • ติดต่อประชาสัมพันธ์ภายในวัด

1299total visits,1visits today