สถิติการเรียน

สถิติการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ปีการศึกษา 2559

สำนักศาสนศึกษาวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สถิติการเรียนการสอน แผนกธรรม ดังนี้

ชั้น ส่งสอบ สอบจริง สอบได้ สอบตก
  นักธรรมชั้นตรี 33 18 10 8
  นักธรรมชั้นโท 22 16  6 10
  นักธรรมชั้นเอก 5 4 2 2
  ธรรมศึกษาชั้นตรี  1  –
  ธรรมศึกษาชั้นโท  1  –
  ธรรมศึกษาชั้นเอก  7  –
รวม 69 38 18 20

สถิติการเรียนการสอน แผนกบาลี ดังนี้

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง สอบได้ สอบตก
บาลี บาลีศึกษา บาลี บาลีศึกษา บาลี บาลีศึกษา บาลี

บาลีศึกษา

  ประโยค ป.ธ. 1-2

1

4 1 3 1

3

  ประโยค ป.ธ. 3

1

1 1 1

  ประโยค ป.ธ. 5

1

1 1

  ประโยค ป.ธ. 6

  ประโยค ป.ธ. 7

2

2 2

รวม

5

4 5 3 2 0 3

3

สถิติการเรียนการสอน แผนกอภิธรรม ภาคแรก(2559/1) ดังนี้

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง สอบได้

สอบตก

วัดมหาธาตุฯ

วัดระฆัง วัดมหาธาตุฯ วัดระฆัง วัดมหาธาตุฯ วัดระฆัง วัดมหาธาตุฯ

วัดระฆัง

  จูฬอาภิธรรมิกะตรี

23

12 18 7 16 4 2

3

  จูฬอาภิธรรมิกะโท

16

3 4 2 1 1 3

1

  จูฬอาภิธรรมิกะเอก

20

6 14 4 11 3 3

1

  อภิธรรมกถิกะโท/เอก

1 1 1

  จริยะโท

1 1 1

รวม

59

23 36 15 28 10 8

5

 

สถิติการเรียนการสอน แผนกอภิธรรม ภาคหลัง ดังนี้

ชั้น

ส่งสอบ

สอบจริง สอบได้

สอบตก

วัดมหาธาตุฯ

วัดระฆัง วัดมหาธาตุฯ วัดระฆัง วัดมหาธาตุฯ วัดระฆัง วัดมหาธาตุฯ

วัดระฆัง

  จูฬอาภิธรรมิกะตรี

24

17 12 4 3 2 9

2

  จูฬอาภิธรรมิกะโท

20

6 15 1 11 1 4

  จูฬอาภิธรรมิกะเอก

9

3 1 1 1 1

  มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี

16

9 6 5

1

  มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท

11

    4 5 2 5 1

1

  มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

4

3 1 1

  มหาอาภิธรรมิกะตรี

1

1 1

  มหาอาภิธรรมิกะโท

2

1 1 1

  มหาอาภิธรรมิกะเอก

4

2 3 2 3 2

รวม

91

45 45 10 30 7 15

3

1445total visits,2visits today