ตารางการเรียน

ตารางการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม

สำนักศาสนศึกษาวัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) ปีการศึกษา 2560

**********

นักธรรม-ธรรมศึกษา  เรียนทุกวัน (เว้นวันโกน –  วันพระ)    เวลาเรียน      18.30 – 19.45 น.

นักธรรม – ธรรมศึกษาชั้นตรี    อาจารย์ผู้สอน        – พระอาจารย์จักรกริช ปิยธมฺโม

– พระรังสิต  โชติวิริโย

นักธรรม – ธรรมศึกษาชั้นโท    อาจารย์ผู้สอน        – พระอาจารย์สุรศักดิ์  สุรสกฺโก

– พระอาจารย์ประสิทธิ์  ปรกฺกโม

นักธรรม – ธรรมศึกษาชั้นเอก  อาจารย์ผู้สอน         – พระอาจารย์ธนบดี  โชติโก

พระอภิธรรม   เรียนทุกวัน (เว้นวันโกน – วันพระ)    เวลาเรียน      20.00 – 21.30 น.

จูฬอาภิธรรมิกะตรี     อาจารย์ผู้สอน                  – พระอาจารย์วัชรินทร์  ปิยธมฺโม ดร.

จูฬอาภิธรรมิกะโท     อาจารย์ผู้สอน                  – พระอาจารย์อานุภาพ  คุณงฺกโร

จูฬอาภิธรรมิกะเอก    อาจารย์ผู้สอน                  – พระอาจารย์สันติ  สนฺติกโร

มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี อาจารย์ผู้สอน                  – อาจารย์กุหลาบ มงคล

มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท/เสริมชั้นอื่นๆ  อาจารย์ผู้สอน – พระอาจารย์อานุภาพ คุณงฺกโร

เวลาเรียน      18.30 – 20.30 น.

บาลี             เรียนทุกวัน (เว้นวันโกน – วันพระ)    เวลาเรียน    19.00 – 21.00 น.

ป.ธ. 1-2 /ไวยากรณ์ อาจารย์ผู้สอน          – พระมหานพรัตน์ อภิรโต ป.ธ.5

ป.ธ. 3 (ถ้ามี)            อาจารย์ผู้สอน          – ส.ณ.เสาร์วะคล วงค์นันตา ป.ธ.5

ป.ธ. 6                   อาจารย์ผู้สอน          – พระมหาอมร มหาลาโภ ป.ธ.6      

         ปฐมนิเทศ                        วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 อาคาร 80 ปีฯ ชั้น 1

         ส่งใบสมัคร-รับตำราเรียน      วันที่    18-19 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนปริยัติฯ เวลา 12.30 -20.00 น. (พระประกฤษฎิ์,พระวรากร)

         เปิดเรียน       วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560

1937total visits,2visits today