กำหนดการสอบ

กำหนดการสอบพระปริยัติธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๐

นักธรรมชั้นตรี                       สอบวันศุกร์-จันทร์ ที่ ๒๙ – ๓๐ ก.ย. ๑ -๒ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

นักธรรมชั้นโท-เอก                สอบวันอาทิตย์-พุธ ที่ ๕ – ๘   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก      สอบวันพฤหัสบดี ที่    ๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

:: การสอบบาลี บาลีศึกษา ครั้งที่ ๑ ::

การสอบครั้งแรก

ประโยค ป.ธ.๖                   วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓       วันที่ ๑๘, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๗                   วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓       วันที่ ๑๘, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๘                   วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓    วันที่ ๒๐, ๒๑, ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๙                   วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓    วันที่ ๒๐, ๒๑, ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑

การสอบครั้งหลัง

ประโยค ๑-๒                     วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๐, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๓                   วันแรม ๑๐ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๔                   วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๐, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๕                   วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๐, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑         วันแรม ๒ – ๖ ค่ำ เดือน ๔     วันที่ ๓ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

:: การสอบบาลี บาลีศึกษา ครั้งที่ ๒ ::

การสอบครั้งที่ ๒

ประโยค ๑-๒                     วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๐, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๓                   วันแรม ๑๐ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๕          วันที่ ๑๐, ๑๐, ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๔                   วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๐, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ประโยค ป.ธ.๕                   วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๐, ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒         วันขึ้น ๑๐ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖๑

การสอบพระอภิธรรม

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อภิธรรมวัดมหาธาตุฯ)

วันศุกร์ที่ ๙ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐            สอบข้อเขียนวันแรก   ชั้น มัชฌิมะตรี–มหาเอก

วันเสาร์ที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐          สอบข้อเขียนวันแรก  ชั้น จูฬตรี-จูฬเอก

สอบข้อเขียนวันที่สอง  ชั้นมัชฌิมะตรี-มหาเอก

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐       สอบสัมภาษณ์ทุกชั้นเรียน

อภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อภิธรรมวัดระฆังฯ)

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐                 สอบข้อเขียนทุกชั้นเรียน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐             สอบสัมภาษณ์

1241total visits,1visits today